สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

23 พ.ค. 2566 16:22 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมาย

        วันอังคารที่  23  พฤษภาคม 2566  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ "สิทธิการครอบครองที่ดิน" จำนวน 1 ราย

2.ประชาชนปรึกษากฎหมายผ่่านทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ "กู้ยืมเงิน" จำนวน 1 ราย 

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด